GDPR

Underretning om indsamling af personoplysninger

Efter databeskyttelsesforordningens[1] artikel 14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig.

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 3. Kategorier af personoplysninger
 4. Modtagere eller kategorier af modtagere
 5. Hvor dine personoplysninger stammer fra
 6. Opbevaring af dine personoplysninger
 7. Retten til at trække samtykke tilbage
 8. Dine rettigheder
 9. Klage til Datatilsynet

I det vedlagte bilag 1 finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger i bilag 1.

Med venlig hilsen

CHPevent   

 

 

Bilag 1 – Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1.Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

 

CHPevent er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Bladknæk 32

6200 Aabenraa

CVR-nr.: 39410095

Telefon: 20550232

Mail: info@chpevent.dk

 

2.Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

CHPevent behandler dine personoplysninger til det formål at tilbyde messestande i forbindelse med Livsstilsmesser og Julemarkeder i Danmark, og i forbindelse med indgåelse af kontrakter ved salg af messestande til virksomheder.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Til det formål at tilbyde messestande siger retsgrundlaget, at den registrerede skal give samtykke til behandling af sine personoplysninger (Artikel 6 stk. 1a. i Persondataforordningen)
 • Til det formål at indgå aftale om salg af messestande er behandlingen nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt mellem CHPevent og den registrerede part (Artikel 6 stk. b i Persondataforordningen )

3.Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Vi behandler udelukkende almindelige personoplysninger så som navn, e-mail, telefonnr. stillingsbetegnelse, ansættelsessted.

4.Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Vi deler udelukkende dine personoplysninger med databehandlere med det formål at tilbyde og sælge messestande på vegne af CHPevent i overensstemmelse med retsgrundlaget.

5.Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på samarbejdets relevans, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret. Alle inaktive data vil blive slettet efter 3 år.

 

6.Hvor dine personoplysninger stammer fra      

Oplysningerne om dig stammer fra:

 • Oplysninger om dig er primært indhentet fra dig. Men oplysninger kan også være indhentet fra messer, magasiner eller internettet, hvor søgemaskiner giver adgang til data om dig.

7.Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

8.Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9.Klage til Datatilsynet ((hvis Domstolsstyrelsen er rette klagemyndighed, skal du tilrette afsnit 12))

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

 

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 14, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger ikke indsamles hos den registrerede.

Om os

Vi arrangerer livsstilsmesser og julemarkeder på danske slotte. Slottene giver en helt særlig oplevelse til messerne, hvor de besøgende typisk er familier, der gerne bruger en hel dag med os.

1
 
 
 

CHPevent ApS

Bladknæk 32
6200 Aabenraa
20 55 02 32
CVR: 39410095

Åbningstider

Du kan kontakte os i vores åbningstider:

 • Mandag-torsdag: 08:30 - 16:00
 • Fredag: 08:30 - 15:00
 • Lørdag & søndag: Lukket